Proces rekrutacji krok po kroku - Edge1S

Proces rekrutacji krok po kroku

Justyna Pawliczak

HR MANAGER

Praca zespołu Talent Acqu­isi­tion ma szcze­gólne zna­cze­nie, w odnie­sie­niu do stra­te­gii roz­wo­jo­wej firmy. Edge One Solu­tions nie­ustan­nie wzbo­gaca swoje port­fo­lio o nowych klien­tów z róż­nych sek­to­rów oraz nowe, inno­wa­cyjne pro­jekty, które dla nich reali­zu­jemy. Zau­fa­nie jakim darzą nas part­ne­rzy bizne­sowi zobo­wią­zuje, dla­tego tak ważna w naszym dzia­ła­niu jest jakość. Zapew­niamy ją dzięki kom­pe­ten­cjom i zaan­ga­żo­wa­niu naszych Spe­cja­li­stów.  Nie dziwi zatem fakt, że klu­czowe dla nas i istotne dla roz­woju firmy jest docie­ra­nie do talen­tów oraz zapra­sza­nie ich do naszego zespołu.

rekrutacja w IT

Czym zajmuje się zespół Talent Acquisition

Pra­cow­nicy zespołu Talent Acqu­isi­tion kon­cen­trują się na odpo­wied­nim roz­lo­ko­wa­niu kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków, w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej, co sta­nowi duże wyzwa­nie. Aby iden­ty­fi­ko­wać i zatrud­niać naj­bar­dziej uta­len­to­wane osoby, musimy zadbać o to, aby cały pro­ces rekru­ta­cyjny był jak naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nalny, a jed­no­cze­śnie przy­ja­zny dla kan­dy­da­tów. 

Stawiamy na dialog

Cała ścieżka kan­dy­data bazuje na dia­logu, dzięki któ­remu ma moż­li­wość zapo­zna­nia się z kul­turą orga­ni­za­cji. Może prze­ko­nać się, że za ład­nymi sfor­mu­ło­wa­niami kryją się praw­dziwe war­to­ści. Klu­czowe jest dla nas budo­wa­nie jak naj­lep­szej jako­ści Can­di­date Expe­rience – czyli wra­że­nia jakiego doświad­cza kan­dy­dat, w trak­cie i po przej­ściu pro­cesu rekru­ta­cyj­nego.

Etapy rekrutacji w Edge One Solutions

Pro­ces rekru­ta­cji w Edge1S podzie­li­li­śmy na 4 etapy. Czas trwa­nia każ­dego z nich, w głów­nej mie­rze zależy od rodzaju pro­jektu oraz dostęp­no­ści i respon­syw­no­ści zarówno Kan­dy­data jak i Klienta.

Etap 1. – Poszu­ki­wa­nia

Pierw­szym eta­pem jest pro­ces pozy­ski­wa­nia kan­dy­da­tów. Nasz zespół Talent Acquisition działa nie­zwy­kle aktyw­nie. Nie cze­kamy, aż CV samo wpad­nie na naszą skrzynkę – tym bar­dziej, że w naszej branży, szcze­gól­nie wśród spe­cja­li­stów z doświad­cze­niem, to się bar­dzo rzadko zda­rza. Przej­mu­jemy ini­cja­tywę i za pomocą dostęp­nych kana­łów, takich jak por­tale bran­żowe, bizne­sowe czy social media, docie­ramy do osób, któ­rych aktu­al­nie poszu­ku­jemy.

Etap 2. Pierw­szy kon­takt – tele­fon

Kolej­nym kro­kiem jest wstępna roz­mowa tele­foniczna, pod­czas któ­rej pytamy o dotych­cza­sowe doświad­cze­nie, klu­czowe umie­jęt­no­ści, moty­wa­cję i ocze­ki­wa­nia wzglę­dem pra­co­dawcy i warun­ków zatrud­nie­nia. Taka roz­mowa to dla rekru­tu­ją­cego rów­nież dobry moment, aby dowie­dzieć się cze­goś o pla­nach i ambi­cjach zawo­do­wych, kie­runku pro­fe­sjo­nal­nego roz­woju.


”Sta­ram się też, jak naj­le­piej odpo­wie­dzieć na pyta­nia kan­dy­data, wyja­śnić nie­ja­sne kwe­stie oraz poznać jego ocze­ki­wa­nia. W trak­cie takiej roz­mowy przed­sta­wiam rów­nież naj­waż­niej­sze fakty doty­czące poten­cjal­nej współ­pracy – opo­wia­damy o pro­jek­cie, warian­tach zatrud­nie­nia, bene­fi­tach oraz o kolej­nych kro­kach w pro­cesie rekru­ta­cyjnym. ” – zdra­dza Klau­dia.


Przed­sta­wiamy kan­dy­datowi naj­le­piej dopa­so­waną do niego ofertę lub też pre­zen­tu­jemy kilka moż­li­wo­ści pro­jek­to­wych – do wyboru. Jeżeli roz­mówca jest zain­te­re­so­wany pro­po­zy­cją przed­sta­wiam jego kan­dy­daturę do pro­jektu.

Etap 3. Wery­fi­ka­cja wie­dzy tech­nicz­nej

W kolej­nym kroku kan­dy­dat prze­cho­dzi wery­fi­ka­cję tech­niczną z naszym pro­gramistą wyspe­cja­li­zo­wa­nym w danej tech­no­lo­gii. Ma ona okre­ślić, czy doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści kan­dy­data pasują do wyma­gań danego pro­jektu i ocze­ki­wań klienta. Po zakoń­czo­nej roz­mo­wie, „rekru­ter” tech­niczny prze­ka­zuje swoja opi­nię do pro­wa­dzą­cego pro­jekt TAC. Jeśli kan­dy­dat jest przez niego reko­men­do­wany, kan­dy­datura zostaje przed­sta­wiona Klien­towi. W niektó­rych przy­pad­kach, gdy klient tego wymaga, konieczna może być roz­mowa po stro­nie Klienta.

Etap 4. Pro­po­zy­cja współ­pracy

Gdy pro­ces wery­fi­ka­cji umie­jęt­no­ści tech­nicznych i mięk­kich zakoń­czy się powo­dze­niem, kan­dy­datowi przed­sta­wiana jest oferta pracy, będąca pełną infor­ma­cją na temat pro­jektu, zakresu obo­wiąz­ków, warun­ków finan­so­wych oraz wszyst­kich korzy­ści pły­ną­cych z dołą­cze­nia do zespołu. Jeśli pro­po­zy­cja i warunki w niej zawarte są akcep­to­wane przez oby­dwie strony – czas na pod­pi­sa­nie umowy. W tym celu możemy spo­tkać się w jed­nym z naszych biur: w War­sza­wie, Lubli­nie lub w Kra­ko­wie.

Dba­jąc o zdro­wie i kom­fort naszych kan­dy­da­tów, szcze­gól­nie w okre­sie epi­de­mii, jeste­śmy gotowi prze­pro­wa­dzić taki pro­ces w 100% zdal­nie.

Program poleceń

Najlepszymi ambasadorami Edge1S, są jej pracownicy, dlatego już od ponad 3 lat działa u Nas program poleceń. Nasi pracownicy mogą polecać nowe osoby do pracy, co wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem za polecenia zakończone podpisaniem umowy z kandydatem. 


„Bar­dzo spraw­nie działa u nas wewnętrzny pro­gram pole­ceń – bli­sko 30% naszych kan­dy­da­tów jest zatrud­nio­nych wła­śnie dzięki reko­men­da­cjom naszych obec­nych pra­cow­ni­ków. ” – mówi Klau­dia Pie­róg, Talent Acqu­isi­tion Coor­di­na­tor.


Pro­gram pole­ceń, to wg gro­ma­dzo­nych przez nas danych, naj­efek­tyw­niej­szy spo­sób dotar­cia i pozy­ska­nia pra­cow­nika. Fakt, że nasi pra­cow­nicy chęt­nie z niego korzy­stają to dla nas rów­nież sygnał, że są zado­wo­leni ze współ­pracy z Edge1S i chęt­nie pole­cają nas jako pra­co­dawcę. 

Ile trwa proces rekrutacji?

Dbamy o to, aby proces rekrutacyjny przebiegał sprawnie, a co najważniejsze, aby kandydat czuł się w nim bardzo komfortowo. Czas trwania uzależniony jest od stanowiska oraz projektu, którego dotyczy rekrutacja. Zwykle czas ten wynosi 2 do 3 tygodni –  od pierwszego kontaktu, do zatrudnienia. 

Nie­za­leż­nie od branży, wiel­ko­ści firmy i jej cha­rak­teru, prze­stał być on jedy­nie wywia­dem, gdzie tylko jedna strona pyta i spraw­dza, a druga odpo­wiada. Stał się praw­dziwą roz­mową o pla­nach, doświad­cze­niach, ocze­ki­wa­niach. I tak, jak w każ­dej roz­mo­wie – cza­sami jest che­mia, a cza­sami nie, cza­sami chcemy dalej roz­ma­wiać, innym razem ochota na kon­ty­nu­ację się nie poja­wia. Naji­stot­niej­sze jed­nak jest to, by roz­mowy były dobrym doświad­cze­niem i pro­wa­dziły do wspól­nych usta­leń. W końcu cho­dzi o „per­fect match”. 

Zobacz więcej: DevOps Engineer. Człowiek-orkiestra w świecie IT. Czym się zajmuje?

Sprawdź aktualne oferty pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (0):