Polityka prywatności w Edge1S - Edge1s

Edge One Solutions

Polityka Prywatności

 

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” (dalej jako Polityka) stanowi opis polityki prywatności EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 (dalej jako: Spółka, Administrator).

Polityka określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od kandydatów, klientów i użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Polityka obowiązuje na wszystkich witrynach internetowych obsługiwanych przez Spółkę lub w imieniu Spółki.

Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z witryn internetowych Spółki oraz przed udostępnianiem danych.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych Spółki.

DEFINICJE

 1. Administrator, Spółka – Edge One Solutions Sp. z o. o. – Administrator Danych Osobowych

 2. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

 3. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1)

 4. Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

 5. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 6. Użytkownik – kandydat do pracy, pracownik, osoba zadająca pytanie, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzająca strony należące do Spółki

 7. Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Spółkę drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka tj. EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Adam Marczyński, e-mail: iodo@edge1s.com

DANE OSOBOWE

Podając Dane osobowe na stronie www.edge1s.com i innych należących do Spółki, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych przez Spółkę w sposób opisany w niniejszej Polityce.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika) uznaje się, iż Użytkownik ten dysponuje stosownymi zgodami osoby, której dane przekazał do Spółki.

W przypadku pozyskania danych osobowych przez Spółkę od osoby trzeciej, Spółka wypełni obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą, najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu danych lub jeżeli dane mają być wykorzystywane w celach kontaktowych – najpóźniej w czasie pierwszego kontaktu, lub jeżeli pozyskane dane mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

OCHRONA DANYCH

Spółka wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia rozliczalności, dostępności, ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH wraz z retencją danych:

Newsletter w ramach programu Alumni

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przekazywania Newslettera byłym pracownikom i współpracownikom EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. (program Alumni) z informacjami o imprezach integracyjnych, wydarzeniach, szkoleniach i trwających rekrutacjach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera w ramach programu Alumni.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług dla użytkowanych systemów informatycznych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

Odpowiedzi na przesłane zapytania

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z

 • pozostawieniem kontaktu i zapytaniami zadanymi przez formularze na stronach internetowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

 • przesyłaniem Pani/Panu na wskazane kanały kontaktu (telefon, e-mail) odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Czas przechowywania danych

 • Określenie retencji jest zależne od celu końcowego.

 • Jeżeli nie ma innych przesłanek – 6 miesięcy od dnia ostatniego kontaktu.

Kategorie odbiorców danych

 • Dostawcy zewnętrznych usług chmurowych, hostingowych, aplikacji web na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

Prowadzenia procesów rekrutacyjnych

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • realizacją procesów rekrutacyjnych, mających na celu przedstawienie Pani/Panu oferty na określone stanowisko Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • w celu realizacji kolejnych procesów rekrutacyjnych – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku chęci pozostawienia u nas danych po zakończonym procesie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wymagane dane do celów rekrutacji określają przepisy art. 22(1) par. 1 KP. Na wszystkie pozostałe dane przesłane do Edge1s kandydaci wyrazili dobrowolną zgodę w momencie przesłania dokumentów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Czas przechowywania danych

 • do zakończenia rekrutacji, tj. w chwili zawarcia umowy docelowej, następującej w 3 miesiące po zakończeniu umowy o pracę na 3 miesięczny okres próbny.

 • na potrzeby procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż 3 miesiące, jeżeli nie została wyrażona zgoda na prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 • do czasu wycofania zgody nie dłużej niż przez okres 3 lat – jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych na przyszłe procesy rekrutacyjne – art. 6 ust. 1 lit a) RODO

Kategorie odbiorców danych

 • Klienci, którym w ramach procesu rekrutacji Administrator Danych Osobowych udostępnił dane kandydata przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych.

 • Dostawcy zewnętrznych usług chmurowych, hostingowych, aplikacji web na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

Zawierania i obsługi umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z

 • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 • dokonania rozliczeń finansowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 • realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych art 6 ust. 1 lit. c) RODO

Czas przechowywania danych

 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

 • dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia i prowadzenia w związku z tym dokumentacji personalnej, a także przez czas wykonywania obowiązków prawnych administratora, jak np. prowadzenia akt i dokumentacji pracowniczej, przechowywania, czy innych czynności wymagany obowiązującym prawem.

 • dla współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, o dzieło lub inna forma współpracy) dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w czasie, w którym może być konieczne zabezpieczenie, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń, przeprowadzenie i zakończenie postępowań przed właściwymi organami lub w związku z ochroną mienia i interesów Administratora, a także przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

Kategorie odbiorców danych

 • Organy państwowe lub inne podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • Osoby upoważnione przez Administratora świadczące usługi dla Edge One Solutions

 • Banki i podmioty umożliwiające dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

 • Podmioty, partnerzy, kontrahenci naszych realizacji biznesowych,

 • Dostawcy zewnętrznych usług chmurowych, hostingowych, aplikacji web na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

Marketingowym i handlowym

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • badaniem preferencji zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie przedmiotu naszej działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących.

 • przesyłaniem Pani/Panu, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody art 6 ust. 1 lit a)

 • marketingiem bezpośrednim produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz możliwość nawiązania przyszłej współpracy Art. 6 ust.1 lit. b) RODO

 • badaniem satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody Art. 6 ust.1 lit. a) RODO oraz jeśli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Czas przechowywania danych

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie

 • lub do czasu wycofania zgody jednak nie dłużej niż 3 lata

 • lub przez okres od przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Kategorie odbiorców danych

 • Osoby upoważnione przez Administratora świadczące usługi dla Edge One Solutions.

 • Dostawcy zewnętrznych usług chmurowych, hostingowych, aplikacji web na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Pani/Pana zgody.

PLIKI COOKIE

Administrator danych osobowych informuje, że na podstawie przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), stosuje tzw. pliki Cookies (ang. „ciasteczka”).

Czym są pliki Cookies?

Podczas korzystania z witryn internetowych Administratora danych osobowych, są zapisywane informacje (niewielkie pliki tekstowe) przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika tzw. pliki Cookie, niezbędne do prawidłowego korzystania z witryn. Serwery mogą je odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie a także do zbierania danych statystycznych (np. Google, Facebook).

Bezpieczeństwo plików Cookie

Pliki Cookie mogą zostać odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył. Nie zmieniają żadnych ustawień, ani zainstalowanego oprogramowania w Twoim urządzeniu. Warunkiem koniecznym działania plików Cookie jest Twoja akceptacja przez przeglądarkę. Ustawienia domyślne większości przeglądarek pozwalają na używanie plików Cookie. Możesz wykasować lub zablokować korzystanie z plików Cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

W jakim celu zbieramy pliki Cookie?

 • w celach statystycznych oglądalności poszczególnych treści

dzięki temu pliki Cookie pomagają nam zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszych serwisów, dzięki czemu możemy stale ulepszać ich zawartość

 • dla celów poprawnego funkcjonowania serwisu.

jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisów

 • dla celów marketingowych

zebrane informacje z zachowań poruszania się po serwisach oraz danych osobowych dostarczonych za pomocą formularzy kontaktowych, umożliwiają dostarczenie Użytkownikom spersonalizowanych treści marketingowych a także handlowych osobom, które wyraziły na to zgodę.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

 • Session Cookies

to pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu w szczególności umożliwiające korzystanie z sesji. Są przechowywane na Twoim urządzeniu do zakończenia sesji danej przeglądarki następnie są trwale usuwane z Twojego urządzenia

 • Persistent Cookies

to pliki które są zapisywane na urządzeniu i pozostają tam aż do usunięcia. Umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych w wyszukiwarce, wyglądu strony internetowej, itp.

 • Outside Cookies

pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów np reklamowych, społecznościowych i innych dostawców usług współpracujących z naszymi serwisami

Dodatkowo oprócz własnych plików Cookie, zamieszczane są pliki stron trzecich np. reklamodawców i systemów analizujących takich jak Google Analytics. Pliki te są wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenia profili i reklam behawioralnych dostosowanych do profilu użytkownika oraz w celu uniknięcia wyświetlania tych samych reklam temu samemu użytkownikowi

 • obsługi funkcjonalnej firm trzecich tak jak, Facebook Connect, Instagram

 • zbieranie danych statystycznych odwiedzin poszczególnych podstron serwisów

Wyłączanie plików Cookies

To ty decydujesz czy pliki Cookie są zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz dokonać zmian. Instrukcje jak zarządzać plikami Cookies znajdziesz na stronach producentów przeglądarek internetowych:

Pamiętaj jednak że jakiekolwiek ograniczenia plików Cookie mogą powodować nieprawidłowe działanie naszych serwisów.

Informacje techniczne

Również w celach statystycznych korzystamy z geolokalizacji. Sprawdzamy z jakiego miejsca (kraju, województwa i miejscowości) korzystasz z naszej strony.

Administrator danych osobowych również korzysta z plików Cookie służących do liczenia osób odwiedzających nasz serwis.

Pliki Cookie Google Analytics służą do tworzenia statystyk naszych serwisów. Informacje wytworzone przez te pliki, m.in. adres IP, jest przekazywany i przechowywany przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te są przetwarzane przez Google w celu oceny korzystania przez Użytkowników z naszych serwisów. Tworzone są raporty oraz świadczenia innych usług z działalności prowadzonej w naszych serwisach i korzystania z Internetu.

 • _utma (Persistent Cookie, wygasa po 730 dniach)

jest to identyfikator użytkownika. Usługa śledzenia Google Analytics, która jest używana przez większość stron www. Śledzi ile razy Użytkownik odwiedział dany serwis od pierwszej wizyty do ostatniej. Dzięki temu, umożliwia określenie ilości unikalnych odwiedzin.

 • _utmb (Session Cookie ,wygasa po 30 minutach braku aktywności)

jest to identyfikator sesji. Usługa śledzenia Google Analytics. Plik ten pozwala określić, jak długo trwała wizyta. Pobiera znacznik czasu w momencie gdy użytkownik aktywnie korzysta ze strony

 • _utmc (Session Cookie, wygasa 30 min po opuszczeniu strony)

Pobiera znacznik czasu w momencie gdy użytkownik opuszcza stronę i wygasa 30 min po wygaśniecu _utmb.

 • _utmz (wygasa po 182 dniach)

jest to identyfikator kampanii. Usługa śledzenia Google Analytics. Śledzi skąd użytkownik przychodzi na serwis, jakiej przeglądarki i wyszukiwarki używa. Jakie linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie w tym momencie przebywał gdy uzyskał dostęp do naszego serwisu.

Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Spółki jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

DOSTAWCY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH z którymi zawarto umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe:

 • mogą być przekazywane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych przez Administratora świadczące usługi dla Edge One Solutions

  • Pracownicy zatrudnieniu na UOP

  • Współpracownicy mający podpisane umowy cywilnoprawne

 • mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 • mogą być udostępniane spółkom powiązanym kapitałowo i osobowo ze Spółką

  • Edge One Innovations Sp. z o.o.

  • Edulab Sp. z o.o.

  • Nine Cavaliers Sp. z o.o.

  • Euvic sp. z o.o

 • mogą być przetwarzane przez narzędzia i usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Narzędzia WEB

Firmy Hostingowe

Dostawcy usług chmurowych

Informacje na temat polityki bezpieczeństwa i polityki prywatności Google można  znaleźć na stronach https://privacy.google.com/businesses/compliance/ i https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Informacje na temat polityki bezpieczeństwa i polityki prywatności Microsoft można znaleźć na stronach https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Edge1S nie transferuje danych osobowych poza obszar EOG.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługuje Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia,

 • usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Spółka rozpatruje przesłany wniosek na adres iodo@edge1s.com i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PYTANIA I SKARGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: iodo@edge1s.com

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Spółki przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.