Regulamin rekomendacji - Edge1s

Regulamin

Program rekomendacji

 

I Przedmiot programu

 1. „Open & Internal Recommendation Programme” („Program”) ma na celu zachęcenie:
  1. pracowników (współpracowników) Edge One Solutions Sp. z o.o. („Spółka”) do przesłania Spółce CV znajomego specjalisty IT (rozumianego jako osoba pracująca w obszarze IT i inżynierii), który: (i) w chwili zgłoszenia jego CV nie był zarejestrowany w bazie Spółki, (ii) w chwili zgłoszenia jego CV pozostaje w bazie Spółki, lecz wraz ze zgłoszeniem Spółka otrzyma aktualne CV, a specjalista następnie potwierdzi Spółce (drogą komunikacji elektronicznej, lub telefonicznie), że nie uczestniczyłby w rekrutacji, gdyby nie działanie uczestnika Programu;
  2. osób nie będących pracownikami (współpracownikiem) Spółki do przesłania Spółce CV znajomego specjalisty IT (rozumianego jako osoba pracująca w obszarze IT i inżynierii), który: (i) w chwili zgłoszenia jego CV nie był zarejestrowany w bazie Spółki, (ii) w chwili zgłoszenia jego CV pozostaje w bazie Spółki, lecz wraz ze zgłoszeniem Spółka otrzyma aktualne CV, a specjalista następnie potwierdzi Spółce (drogą komunikacji elektronicznej, lub telefonicznie), że nie uczestniczyłby w rekrutacji, gdyby nie działanie uczestnika Programu.
 2. Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy (zatrudnienia) poleconej osoby przez Spółkę na zasadach określonych:
  1. w ust. 1.1. powyżej, osoba polecająca otrzyma jednorazowy bonus w wysokości 3.000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) brutto za nawiązanie współpracy/zatrudnienia poleconego specjalisty IT ze Spółką na czas określony, lub jednorazowy bonus w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100) brutto za nawiązanie współpracy/zatrudnienia poleconego specjalisty IT ze Spółką na czas nieokreślony, który w momencie polecenia posiada komercyjne doświadczenie zawodowe w swojej specjalizacji do 3 lat lub jednorazowy bonus w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto za nawiązanie współpracy/zatrudnienia poleconego specjalisty IT ze Spółką na czas nieokreślony, który w momencie polecenia posiada komercyjne doświadczenie zawodowe w swojej specjalizacji minimum 3 lata (do komercyjnego doświadczenia zawodowego nie wliczają się staże, praktyki);
  2. w ust. 1.2. powyżej, osoba polecająca otrzyma jednorazowy bonus w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) brutto.
 3. Kwota bonusu, o której mowa w ust. 2, przysługuje za każdego poleconego specjalistę, z którym Spółka nawiązała współpracę/stosunek zatrudnienia.
 4. Polecenie uczestnika Programu ważne jest przez 6 miesięcy od daty przesłania do Spółki CV specjalisty. Po upływie tego terminu w przypadku nawiązania współpracy/zatrudnienia polecanego specjalistę IT bonus za polecenie nie będzie przyznawany, przy czym Spółka zastrzega sobie prawo przyznania bonusu w ww. przypadku.
 5. O powyższym Spółka będzie informowała bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.
 6. O przyznaniu bonusu Spółka będzie informowała bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.
  Bonus jest przyznawany i wypłacany zgodnie z szczegółowymi warunkami określonymi w Punkcie IV niniejszego regulaminu.

II. Czas trwania Programu

Program zaczyna obowiązywać od 1 lutego 2021 roku. Spółka w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu. Dzień podjęcia decyzji o zakończeniu Programu będzie ustalony uchwałą zarządu Spółki. Jeżeli do dnia zakończenia Programu nie spełniły się wszystkie przesłanki uprawniające pracownika Spółki – uczestnika Programu do wypłaty bonusu, bonus w takim przypadku uczestnikowi nie należy się.

III. Uczestnicy programu

 1. Uczestnikiem Programu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Z Programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie agencji rekrutacyjnej, agencje rekrutacyjne niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, pracownicy Spółki zatrudnieni w dziale HR, TA, Sprzedaży, wyższa kadra kierownicza, kierownicy średniego szczebla w dziale Delivery.
 3. Polecać znajomych specjalistów na zasadach określonych w §1 ust. 1.1 mogą wyłącznie pracownicy Spółki oraz pracownicy spółek powiązanych ze Spółką.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Programie bez względu na to, czy wcześniej brał udział w procesie rekrutacyjnym w Spółce.
 5. Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie poniższego Regulaminu, określającego zasady Programu.
 6. Ogólne informacje o Programie, w tym m.in. link do niniejszego regulaminu programu w wersji pdf, znajdują się na stronie internetowej Spółki.

IV. Zasady udziału w programie

 1. Aby wziąć udział w Programie należy przesłać CV znajomego specjalisty IT z jego danymi kontaktowymi (nr tel/email) na adres e-mailowy Spółki rekrutacja@edge1s.com specjalnie dedykowany dla niniejszego Programu.
 2. Spółka poinformuje uczestnika, iż osoba upoważniona przez Spółkę skontaktuje się z uczestnikiem w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania CV specjalisty, z informacją, czy CV specjalisty zakwalifikowało się do Programu.
 3. Jeden uczestnik Programu może polecić nieskończoną ilość osób.
 4. Rekomendacja specjalisty następuje w odniesieniu do konkretnego stanowiska, na które Spółka poszukuje specjalisty w dacie zgłoszenia CV specjalisty przez uczestnika.
 5. Wraz z rekomendacją na określone stanowisko, uczestnik powinien przesłać informacje odnośnie poziomu polecanego specjalisty, jak również własne dane kontaktowe (numer telefonu/e-mail).
 6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie www.edge1s.com dotyczącą praw przysługujących mu w związku z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę.
 7. Polecona osoba (specjalista) musi być brana pod uwagę w procesach rekrutacji w obszarach IT, jakie są prowadzone przez Spółkę.
 8. Bonus będzie przyznany w przypadku polecenia osób na poniższe profile/stanowiska:
  1. Programista
  2. Tester Oprogramowania
  3. Analityk
  4. Administrator
  5. Wsparcie użytkowników aplikacji, systemów
  6. Architekt Rozwiązań IT
  7. Project Manager
  8. Wszelkie inne profile IT i inżynierii poszukiwane w danym momencie przez Edge One Solutions sp. z o.o. zaliczone przez Spółkę do programu „Open & Internal Recommendation Programme”.
 9. Przesłane CV specjalisty musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią i musi być pozyskana przez uczestnika przez wysłaniem CV specjalisty do Spółki.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanych przez mnie dokumentach aplikacyjnych/formularzu zgłoszenia osoby polecanej przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 dla celów związanych z obecnym procesem rekrutacji.

 

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanych przez mnie dokumentach aplikacyjnych/formularzu zgłoszenia osoby polecanej przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 dla celów związanych z obecnym i przyszłymi procesami rekrutacji.

10. Osoba polecana (specjalista) musi wiedzieć, że została polecona w Programie i wyrażać zgodę na takie polecenie.

11. Osoba polecana (specjalista) powinna zostać poinformowana przez uczestnika, że na stronie www.edge1s.com znajduje się Klauzula informacyjna dotyczącą praw przysługujących jej w związku z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę oraz zapoznać się z jej treścią.

12.Uczestnik gwarantuje, że polecenie nie narusza i nie naruszy żadnych praw osób trzecich oraz że istnieje podstawa prawna przetwarzania przez nią danych osobowych osoby polecanej (specjalisty), jak również, że jest uprawniona do powierzenia danych osobowych specjalisty Spółce.

13. W przypadku, gdy CV specjalisty zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego specjalistę jako pierwsza.

14. W przypadku gdy CV specjalisty było już zarejestrowane w bazie Spółki, bonus nie należy się, z wyłączeniem przypadku, kiedy w chwili zgłoszenia jego CV pozostaje w bazie Spółki, lecz wraz ze zgłoszeniem Spółka otrzyma aktualne CV, a specjalista następnie potwierdzi Spółce (drogą komunikacji elektronicznej, lub telefonicznie), że nie uczestniczyłby w rekrutacji, gdyby nie działanie uczestnika Programu. Bonus nie należy się również w przypadku polecenia byłego pracownika/współpracownika Spółki, który zakończył współpracę ze Spółką minimum rok wcześniej.

15. W sytuacji, gdy specjalista (polecona osoba) nie wyrazi zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę i nie będzie wiedział o przesłaniu jego CV przez uczestnika, bonus uczestnikowi nie należy się, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia ochrony danych osobowych specjalisty – osoby polecanej. W takim przypadku, całkowita odpowiedzialność za ewentualne naruszenie ochrony danych osobowych spoczywa na uczestniku.

16. Koniecznym warunkiem przyznania uczestnikowi przez Spółkę bonusu na mocy Programu jest zaistnienie stażu specjalisty w współpracy ze Spółką wynoszącego nie krócej niż 6 miesięcy. Do stażu współpracy nie wlicza się czasookresu, kiedy specjalista nie świadczył usług/pracy na rzecz Spółki niezależnie od przyczyny.

17. W zakresie wskazanym w § 1 ust. 1.1., koniecznym warunkiem przyznania uczestnikowi przez Spółkę bonusu na mocy Programu jest istnienie w dniu zaistnienia warunku określonego w ust. 16 powyżej współpracy pomiędzy uczestnikiem a Spółką.

18. Bonus może być dowolnie zwiększany przez Spółkę na określony czas i za określone profile kandydatów. Każdorazowo informacja o zwiększonym bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym profilu będzie zamieszczana na stronie Spółki.

19. W zakresie wskazanym w § 1 ust. 1.1., jeżeli uczestnik w dniu uzyskania prawa do bonusu pozostaje podatnikiem podatku VAT, bonus w kwocie brutto powinien być uwzględniony przez uczestnika jako osobna pozycja w fakturze VAT wystawionej na rzecz Spółki wraz z kwotą wynagrodzenia z tytułu współpracy ze Spółką za miesiąc, po którym nastąpiło uprawnienie uczestnika do uzyskania bonusu. W przypadku, gdy uczestnik w dniu uzyskania bonusu nie pozostaje przedsiębiorcą będącym podatnikiem podatku VAT, bonus w kwocie brutto zostanie wypłacony przez Spółkę uczestnikowi na podstawie rachunku wraz z kwotą wynagrodzenia z tytułu współpracy ze Spółką za miesiąc, po którym nastąpiło uprawnienie uczestnika do uzyskania bonusu.

20. W zakresie wskazanym w § 1 ust. 1.2. Spółka jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem uczestnikowi bonusu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznanego bonusu. Uczestnik zobowiązany jest, w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail informującej o przyznaniu bonusu, przesłać́ informacje niezbędne w celu otrzymania bonusu i wypełnienia obowiązków podatkowych przez Spółkę.

21.Niezachowanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podanie nieprawidłowych danych, skutkują̨ utratą prawa do bonusu, a bonus pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Spółki. Bonus zostanie wypłacony przez Spółkę w maksymalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wszelkich danych od uczestnika umożliwiających wypełnienie obowiązków podatkowych przez Spółkę.

22. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do bonusu na rzecz osób trzecich.

V. ORGANIZACJA PROGRAMU

 

 1. Organizatorem Programu jest Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720
 2. Osobą decyzyjną i odpowiedzialną za przebieg Programu jest Bogdan Derdziński.
 3. Spółka zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem Programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji Programu.
 4. Spółka ma prawo w uzasadnionych przypadkach zmieniać zasady Programu za wyjątkiem zasad mających wpływ na już nabyte przez uczestników prawo do bonusu.
 5. Program obowiązuje do dnia jego odwołania przez Spółkę. Stosowny komunikat zostanie umieszczony przez Spółkę na jego stronie internetowej.
 6. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma Spółka.
  Program zastępuje inne programy obowiązujące w Spółce w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Zaakceptowano przez organizatora programu:
Mariusza Zawolika – Wiceprezesa Zarządu Edge One Solutions sp. z o.o. oraz Bogdana Derdzińskiego – Wiceprezesa Zarządu Edge One Solutions sp. z o.o.